Kalite Kontrol | Uzman Makina

Kalite Kontrol

Kalite kontrol, Uzman Makinada yapt???m?z her i?in taviz verilmeyen tek parças?d?r.

Firmam?zda, proses kontrol ve son kontrol için kulland???m?z tam donan?ml? bir kalite kontrol laboratuvar?m?z bulunmaktad?r. Bu laboratuvarda kulland???m?z bütün ölçü aletleri kalibrasyonlu olmakla birlikte periyodik olarak uzman personelimiz ve denetçi firmalar taraf?ndan kontrol edilmektedir.

Her gün kusursuz parçalar üretmek, son teknoloji ürünü ekipmana sahip e?itimli ve tecrübeli personel ile birlikte disiplinli bir sistem olu?turulmas?n? da gerektirmektedir. Bu yüzden Uzman Makina da sürekli birbirlerini kontrol eden tecrübeli ve disiplinli çal??anlar?m?z gece gündüz mü?terilerimizin memnuniyeti için görev yap?yorlar. Bu da tam vaktinde ve hatas?z teslimat yapmam?za yard?mc? oluyor.