This is custom heading element

This is custom heading element

Hak?m?zda

Uzman Makina Metal San. Tic. Ltd. ?ti. Kuruldu?u 1949 y?l?ndan beri otomotiv, makina, tar?m, gemi, hidrolik-pinmatik, el aletleri, g?da, endstriyel tranfer sistemleri, servis-garaj ekipmanlar?, ba?lant? elemanlar?, so?utma makinalar? ve di?er muhtelif sanayiler iin tala?l? imalat metal para ve komponentler retmektedir.

Firmam?z, h?zla ilerleyen teknoloji ve srekli artan rekabetin de etkisiyle 90’l? y?llar?n baslar?ndan itibaren tm retim sistemini CIM(Bilgisayar Destekli retim) sistemine dn?trerek m?terilerinin gereksinimleri iin h?zl?, ekonomik ve uzun vadeli zmler sunmaktad?r.

Globalle?en dnyada kendine daha sa?lam ve kal?c? bir yer edinme gayesiyle ?kt??? yolda Uzman Makina, retiminin %90 l?k k?sm?n? ba?ta EU lkeleri olmak zere dnya pazar? iin gerekle?tirmekte ve her geen y?l ihracat hacm?ni artt?rarak bymeye devam etmektedir.

UZMAN Makina olarak hedefimiz, yksek teknoloji ve kaliteli i? gcn 60 y?l? a?k?n imalat ve mhendislik tecrbemiz ile birle?tirerek m?terilerimizle olu?turdu?umuz gveni ku?aklar boyu srdrmektir.

Kalite Politikam?z

Uzman makina, sahip oldu?u 60 y?l? a?k?n tecrbesini, teknolojik yat?r?mlar?, kaliteli personeli ve srekli iyile?tirme ideolojisiyle birle?tirerek m?terilerine kaliteli hizmeti, k?za zaman ve uygun maliyetle sunmak iin al??maktad?r.

Firmam?z kuruldu?u gnden itibaren “Yapt???n? yaz, yazd???n? yap” mantalitesini benimsemi? ve bu hususta 2002 y?l?nda ISO 9001 Kalite Sertifikas?yla belgelendirilmi?tir.

Bizi rakiplerimize kar?? gl k?lan, takip edilebilirlik, srekli iyile?tirme ve %100 m?teri memnuniyeti gibi standartlar?n yan?nda, her zaman kusursuz tutmak iin u?ra? verdi?imiz kesintisiz ileti?im ve esnek retim kabiliyetimizdir.

This is custom heading element

This is custom heading element

1955
1955 y?l?ndan itibaren sanayi kar??t?r?c?lar?,hamur yo?urma makinalar? ve di?er f?r?n-pastane ekipmanlar? retimine ba?land?.

1960
1960 y?l?nda Levent Oto Sanayi ?ubesi a?larak kapasite artt?r?m? iin mevcut retimin bir k?sm? buraya al?nd?.

1976
1976 y?l?nda Seluk Uzman firmaya kat?ld?.

1978
1978 y?l?nda firmam?z?n kurucusu Mehmet Hulusi Onat’?n vefat? ile Seluk Uzman ynetimi devrald?.

1985

This is custom heading element

1989
1989 Y?l?nda Per?embe Pazar? evre dzenlemesi sebebiyle i?yerimiz Bayrampa?a’ya ta??nd?.

1989
1989 Y?l?nda Per?embe Pazar? evre dzenlemesi sebebiyle i?yerimiz Bayrampa?a’ya ta??nd?.

1990
1990 y?l?nda ?stanbul Metrosu ihalesi al?nd? ve 1998 y?l?na kadar metro in?aat?n?n elik konstrksiyon i?leri, tala?l? imalat ve makine imalat? i?leri birlikte yap?ld?.

1998
1998 y?l?nda 3. ku?ak Bur Uzman firmam?za kat?ld?.

1998 y?l?nda CNC tak?m tezgahlar?na yat?r?m yap?larak retimin byk bir k?sm? tala?l? imalata evrildi.

2000
2000 y?l?nda Almanya’ya ilk ihracat?m?z yap?ld?.

2002
2002 y?l?nda ISO 9001 Kalite belgesi al?nd?.

2003
2003 y?l?nda uzak do?u men?eyli CNC tak?m tezgahlar? sat???na ba?land?.

2004
2004 y?l?nda Tun Uzman firmam?za kat?ld?.

2004 y?l?nda ?talyan Cofi spa ve SIB srl firmalar?n?n mmessillikleri al?narak Is?l i?lem f?r?nlar? sat???na ba?land?.

2006
2006 y?l?nda Uzman Makina D?? Tic. Ltd. ?ti. kurularak ticari temsilcilikler ayr? bir at? alt?nda birle?tirildi.

2009
2009 y?l?nda ihracat?m?z, 12 Avrupa Birli?i lkesi ve muhtelif sanayilere ula?t?.

Bugn
2012 y?l?nda , ?talyan Turbotecnica srl firmas?n?n mmessilli?i al?narak kumlama sektrne giri? yap?ld?…

2012
2012 y?l?nda , ?talyan Turbotecnica srl firmas?n?n mmessilli?i al?narak kumlama sektrne giri? yap?ld?.