Hakk?m?zda | Uzman Makina

This is custom heading element

This is custom heading element

Hak?m?zda

Uzman Makina Metal San. Tic. Ltd. ?ti. Kuruldu?u 1949 y?l?ndan beri otomotiv, makina, tar?m, gemi, hidrolik-pinömatik, el aletleri, g?da, endüstriyel tranfer sistemleri, servis-garaj ekipmanlar?, ba?lant? elemanlar?, so?utma makinalar? ve di?er muhtelif sanayiler için tala?l? imalat metal parça ve komponentler üretmektedir.

Firmam?z, h?zla ilerleyen teknoloji ve sürekli artan rekabetin de etkisiyle 90’l? y?llar?n baslar?ndan itibaren tüm üretim sistemini CIM(Bilgisayar Destekli üretim) sistemine dönü?türerek mü?terilerinin gereksinimleri için h?zl?, ekonomik ve uzun vadeli çözümler sunmaktad?r.

Globalle?en dünyada kendine daha sa?lam ve kal?c? bir yer edinme gayesiyle ç?kt??? yolda Uzman Makina, üretiminin %90 l?k k?sm?n? ba?ta EU ülkeleri olmak üzere dünya pazar? için gerçekle?tirmekte ve her geçen y?l ihracat hacm?ni artt?rarak büyümeye devam etmektedir.

UZMAN Makina olarak hedefimiz, yüksek teknoloji ve kaliteli i? gücünü 60 y?l? a?k?n imalat ve mühendislik tecrübemiz ile birle?tirerek mü?terilerimizle olu?turdu?umuz güveni ku?aklar boyu sürdürmektir.

Kalite Politikam?z

Uzman makina, sahip oldu?u 60 y?l? a?k?n tecrübesini, teknolojik yat?r?mlar?, kaliteli personeli ve sürekli iyile?tirme ideolojisiyle birle?tirerek mü?terilerine kaliteli hizmeti, k?za zaman ve uygun maliyetle sunmak için çal??maktad?r.

Firmam?z kuruldu?u günden itibaren “Yapt???n? yaz, yazd???n? yap” mantalitesini benimsemi? ve bu hususta 2002 y?l?nda ISO 9001 Kalite Sertifikas?yla belgelendirilmi?tir.

Bizi rakiplerimize kar?? güçlü k?lan, takip edilebilirlik, sürekli iyile?tirme ve %100 mü?teri memnuniyeti gibi standartlar?n yan?nda, her zaman kusursuz tutmak için u?ra? verdi?imiz kesintisiz ileti?im ve esnek üretim kabiliyetimizdir.

This is custom heading element

This is custom heading element

1955
1955 y?l?ndan itibaren sanayi kar??t?r?c?lar?,hamur yo?urma makinalar? ve di?er f?r?n-pastane ekipmanlar? üretimine ba?land?.

1960
1960 y?l?nda Levent Oto Sanayi ?ubesi aç?larak kapasite artt?r?m? için mevcut üretimin bir k?sm? buraya al?nd?.

1976
1976 y?l?nda Selçuk Uzman firmaya kat?ld?.

1978
1978 y?l?nda firmam?z?n kurucusu Mehmet Hulusi Onat’?n vefat? ile Selçuk Uzman yönetimi devrald?.

1985

This is custom heading element

1989
1989 Y?l?nda Per?embe Pazar? çevre düzenlemesi sebebiyle i?yerimiz Bayrampa?a’ya ta??nd?.

1989
1989 Y?l?nda Per?embe Pazar? çevre düzenlemesi sebebiyle i?yerimiz Bayrampa?a’ya ta??nd?.

1990
1990 y?l?nda ?stanbul Metrosu ihalesi al?nd? ve 1998 y?l?na kadar metro in?aat?n?n çelik konstrüksiyon i?leri, tala?l? imalat ve makine imalat? i?leri birlikte yap?ld?.

1998
1998 y?l?nda 3. ku?ak Burç Uzman firmam?za kat?ld?.

1998 y?l?nda CNC tak?m tezgahlar?na yat?r?m yap?larak üretimin büyük bir k?sm? tala?l? imalata çevrildi.

2000
2000 y?l?nda Almanya’ya ilk ihracat?m?z yap?ld?.

2002
2002 y?l?nda ISO 9001 Kalite belgesi al?nd?.

2003
2003 y?l?nda uzak do?u men?eyli CNC tak?m tezgahlar? sat???na ba?land?.

2004
2004 y?l?nda Tunç Uzman firmam?za kat?ld?.

2004 y?l?nda ?talyan Cofi spa ve SIB srl firmalar?n?n mümessillikleri al?narak Is?l i?lem f?r?nlar? sat???na ba?land?.

2006
2006 y?l?nda Uzman Makina D?? Tic. Ltd. ?ti. kurularak ticari temsilcilikler ayr? bir çat? alt?nda birle?tirildi.

2009
2009 y?l?nda ihracat?m?z, 12 Avrupa Birli?i ülkesi ve muhtelif sanayilere ula?t?.

Bugün
2012 y?l?nda , ?talyan Turbotecnica srl firmas?n?n mümessilli?i al?narak kumlama sektörüne giri? yap?ld?…

2012
2012 y?l?nda , ?talyan Turbotecnica srl firmas?n?n mümessilli?i al?narak kumlama sektörüne giri? yap?ld?.